Mã ngành: 6580301

Thời gian đào tạo: 2 năm

Mục tiêu đào tạo

Sinh viên sẽ được trang bị khối kiến thức về kỹ thuật xây dựng nhằm kiểm tra, phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề về xây dựng.Khối kiến thức về kinh tế nhằm giúp sinh viên có thể tính toán chi phí phù hợp để đưa ra giải pháp hiệu quả.Trang bị những kiến thức kỹ năng mềm về điều hành, hoạch định và tổ chức về một dự án.

Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm ở các vị trí khác nhau:

Thực hiện các công việc quản lý xây dựng tại các đơn vị làm chủ đầu tư dự án bất động sản, các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn quản lý dự án của tất cả các dự án đầu tư xây dựng công trình; là kỹ sư quản lý doanh nghiệp, quản lý đấu thầu, quản lý hợp đồng, quản lý công trường xây dựng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.